Inside the Look of 1917 by DP Roger Deakins

To shoot 1917, they chose the ARRI Alexa Mini LF, the Full-Frame version of the ARRI Alexa Mini, which is one of “the smallest camera he ever used,” according to Deakins. Lens-wise, the entire film was shot on ARRI Signature Primes, including the 35mm, 40mm, and 47mm.

Teradek SERV Pro

Teradek SERV Pro có khả năng truyền phát tín hiệu đến 10 thiết bị bao gồm  di dộng , máy tính bảng sử dụng IOS thông qua app VUER .